از طریق فرم زیر درخواست خود را مبنی بر ثبت حوزه شغلی جدید یا ثبت شغل جدید دیگر ارسال کنید.